Preskočiť na obsah
Slovenčina - Slovensko

Ochrana osobných údajov

Podpora firiem vo verejnom obstarávaní

Na Slovensko už roky prúdia obrovské finančné zdroje v podobe fondov a grantov z viacerých európskych programov. Žiaľ, k veľmi veľkej časti z nich sa prostredníctvom verejných zákaziek dostávajú len “veľkí hráči”, nadnárodné koncerny či rôzne korporácie. Zisky z týchto zákaziek tak automaticky odchádzajú mimo našu krajinu alebo sú rozdistribuované len veľmi nerovnomerne.

V rámci skupiny BizPartner Group poskytujeme podporu malým a stredným slovenským firmám a podnikateľom, ktorí majú záujem uchádzať sa a realizovať verejné zákazky, no na ich realizáciu im chýbajú finančné zdroje, personálne kapacity a referencie.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť Kontaktný formulár

Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme Kontaktný formulár:

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre Informačný systém Kontaktný formulár: BizPartner Investments, j. s. a., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 53095731, zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sja, vložka č. 18/P, Ing. Martin Fodor - predseda predstavenstva, tel. kontakt: 0911 660 535, email: bizpartner@bizpartner.sk, (ďalej aj ako „BizPartner“ alebo „prevádzkovateľ”) 

 

Účel spracúvania osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom kontaktovania spoločnosťou a poskytnutia informácií.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje v Informačnom systéme Kontaktný formulár sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby. Udelený súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na tento účel alebo príbuzné a navzájom si blízke účely (kompatibilita účelov).

Pôvodný účel spracúvania (kontaktovanie klienta spoločnosťou a poskytnutie informácií o službe) je zlučiteľný s ďalším účelom spracovania, ktorým je propagácia ponúkanej služby s cieľom plnohodnotne uspokojiť potreby a priania klienta (marketing). Takéto prepojenie medzi účelmi súvisí s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané a logicky na neho nadväzuje. Dotknutá osoba môže oprávnene a primerane očakávať, že k ďalšiemu spracúvaniu dôjde.

Dotknutá osoba nie je povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade jej nie je možné poskytnúť údaje alebo informácie, ktoré žiada.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý dotknutá osoba poskytla svoje osobné údaje

Osobné údaje dotknutá osoba za účelom kontaktovania/poskytnutia informácií poskytuje dobrovoľne, a to na základe jej výslovného, dobrovoľného súhlasu na dobu 2 rokov.

 

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa

 • požadovať prístup k jej osobným údajom,
 • požadovať opravu svojich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť údajov.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

 

Forma zverejnenia

Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

 

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa §100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

 

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Na účely poskytovania kvalitných služieb nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov služieb. Osobné údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené, externým poskytovateľom účtovných služieb, daňovým, právnym alebo iným poradcom, správcom webovej stránky prevádzkovateľa, spoločnosti vykonávajúcej správu a podporu informačných technológií, prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov a služieb. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 

BizPartner Investments, j. s. a. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

 

Informačná povinnosť IS marketing

 

Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme Marketing:

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre Informačný systém Marketing: BizPartner Investments, j. s. a., Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 53095731, zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sja, vložka č. 18/P, Ing. Martin Fodor - predseda predstavenstva, tel. kontakt: 0911 660 535, email: bizpartner@bizpartner.sk, (ďalej aj ako „BizPartner“ alebo „prevádzkovateľ”)

 

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom zasielania marketingovej komunikácie, obchodných ponúk a informácií obchodného a reklamného charakteru, a to prostredníctvom listovej pošty, elektronickej komunikácie, SMS alebo MMS správ alebo priamym telefonickým oslovením. Tento súhlas sa považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty podľa § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a § 62 ods. 2 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje v Informačnom systéme Marketing spracúvame na základe Vášho súhlasu a oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

 

Osobné údaje získané v Kontaktnom formulári spracúva prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa pri ďalšom oslovení klienta - dotknutej osoby prostredníctvom newslettra, nakoľko medzi prevádzkovateľom ako obchodníkom a dotknutou osobou - klientom už existuje predchádzajúci vzťah, pričom dotknutá osoba môže oprávnene očakávať, že bude oslovená s ponukou od prevádzkovateľa.

 

Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade Vám nie je možné poskytnúť údaje alebo informácie, ktoré žiadate.

 

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý poskytujete svoje osobné údaje

Osobné údaje za účelom kontaktovania prevádzkovateľa poskytujete dobrovoľne, a to na základe Vášho výslovného, dobrovoľného súhlasu na dobu 2 rokov.

 

Máte právo ako dotknutá osoba od prevádzkovateľa:

 

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom,
 • požadovať opravu svojich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť údajov.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu

 

 

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos Vašich osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos osobných údajov do krajín Európskej únie.

 

Forma zverejnenia 

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú.

 

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby

 

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Máte právo ako dotknutá osoba byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Za opakované poskytnutie Vašich osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky.

 

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

BizPartner Investments, j. s. a. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

 

Informačná povinnosť IS klienti

 

Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme Klient: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 53095731, zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sja, vložka č. 18/P, Ing. Martin Fodor - predseda predstavenstva, tel. kontakt: 0911 660 535, email: bizpartner@bizpartner.sk, (ďalej aj ako „BizPartner Investments, j. s. a..“ alebo „prevádzkovateľ”).

 

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a osobitných zákonov a následne vystavovanie faktúr fyzickým osobám v postavení dotknutých osôb a plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu z takýchto zmluvných vzťahov vyplývajú.

 

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje v Informačnom systéme Klienti spracúvame na základe osobitného zákona, a to zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných osobitných zákonov.

 

Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade s Vami nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, resp. komunikovať s Vami v rámci predzmluvného vzťahu.

 

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý poskytujete svoje osobné údaje

Osobné údaje do Informačného systému Klienti poskytujete dobrovoľne, a to na dobu 10 rokov odo dňa platnosti a účinnosti uzatvorenia prvej zmluvy.

 

Máte právo ako dotknutá osoba od prevádzkovateľa:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom,
 • požadovať opravu svojich osobných údajov,
 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť údajov.
 • podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos Vašich osobných údajov

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do krajín Európskej únie.

 

Forma zverejnenia

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú.

 

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby.

 

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov,

 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Máte právo ako dotknutá osoba byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Za opakované poskytnutie Vašich osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky.

 

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

BizPartner Investments, j. s. a. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 

 

Informačná povinnosť IS Zmluva o pôžičke

Informačná povinnosť

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom spracúvania Vašich osobných údajov v informačnom systéme Klient: Dlhé hony 5031/6, 058 01 Poprad, IČO: 53095731, zapísaný v OR OS Prešov, oddiel: Sja, vložka č. 18/P, Ing. Martin Fodor - predseda predstavenstva, tel. kontakt: 0911 660 535, email: bizpartner@bizpartner.sk, (ďalej aj ako „BizPartner Investments, j. s. a.“ alebo „prevádzkovateľ”).

Účel spracúvania Vašich osobných údajov

Získavanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s cieľom uzavretia Zmluvy o pôžičke . Bez uvedenia týchto povinných údajov nie je možné Zmluvu o pôžičke uzavrieť, nakoľko je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ako dotknutá osoba ste a súčasne na plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu z takýchto zmluvných vzťahov vyplývajú. 

Spracúvanie osobných údajov poskytnutých v IS Zmluva o pôžičke je taktiež nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä:

 • Osobné údaje, ktoré sú nevyhnuté pre riadne splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich z všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona  č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas po dobu stanovenú právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov v Informačnom systéme Zmluva o pôžičke je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou dotknutá osoba je a súčasne je nevyhnutné podľa osobitného predpisu. 

Ako dotknutá osoba nie ste povinná uviesť svoje osobné údaje, ale v takomto prípade s Vami nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, resp. komunikovať s Vami v rámci predzmluvného vzťahu.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas, na ktorý poskytujete svoje osobné údaje

Osobné údaje do Informačného systému Zmluva o pôžičke poskytujete dobrovoľne, a to na dobu 10 rokov odo dňa platnosti a účinnosti uzatvorenia prvej zmluvy.

Máte právo ako dotknutá osoba od prevádzkovateľa:

 • požadovať prístup k Vašim osobným údajom,

 • požadovať opravu svojich osobných údajov,

 • požadovať vymazanie svojich osobných údajov,

 • požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

 • namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,

 • požadovať prenosnosť údajov.

 • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos Vašich osobných údajov

Prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje, nepredpokladá sa ani cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do krajín Európskej únie.

Forma zverejnenia

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú.

Spoločné ustanovenia za účelom kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom jeho webového sídla v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov - Poučenie o Vašich právach ako dotknutej osoby. 

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov,

 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

 

Máte právo ako dotknutá osoba byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Za opakované poskytnutie Vašich osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Vám osobné údaje spôsobom podľa Vašej požiadavky.

Právo získať osobné údaje podľa § 21 odseku 4 zákona o ochrane osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

BizPartner Investments, j. s. a. ako prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Slovensko

Office Bratislava
Podkolibská 2947/24A
831 01 Bratislava
Office Poprad
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

Česká republika

Office Praha
Plynární 1617
Budova Visionary
170 00 Praha 7

Nemecko / Rakúsko

Office Berlin
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spoločnosť BizPartner Investments, j. s. a., so sídlom na Dlhé hony 5031/6, Poprad 058 01, IČO: 53 095 731 (ďalej len „Fond“) je registrovaným samosprávnym alternatívnym investičným fondom. Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur. Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.